انتخاب نماینده شرکت برهان جویان نامور بعنوان رئیس کمیته توسعه کسب و کار انجمن مشاوران مدیریت ایران