تاسیس آکادمی PBS (PBS-Academy.Com)

تاسیس آکادمی PBS (PBS-Academy.Com)

با توجه به اهمیت و ضرورت مقوله شایستگی و توجه روز افزون به موضوع بهره وری نیروی انسانی، تاسیس و راه اندازی آکادمی PBS (PBS-Academy.Com) با هدف تمرکز بر نیازمندیهای ارتقاء شایستگی در تمامی سازمانهای مخاطب در دستور کار قرار گرفت.